Visselblåsarfunktion

Visselblåsarlagen finns till för att stärka skyddet för personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen

 

 

 

Visselblåsning för Beans in Cups externa intressenter

Hög affärsetik och goda relationer är viktigt för Beans in Cup. Här hittar du information om vårt visselblåsarsystem som är till för alla som vill rapportera mycket allvarliga problem, allvarliga risker, oegentligheter, brott eller missförhållande i Beans in Cup.

Visselblåsarkanalen ska ge förutsättningar att uppmärksamma områden som strider mot Beans in Cups etiska grund, miljöbrott, korruption, kränkningar av mänskliga rättigheter, om lagar eller EU-rätt inte följs.

Kanalen kan användas av alla, medarbetare, konsulter, samarbetspartners, leverantörer, myndigheter, allmänheten eller övriga intressenter. Oavsett vem som rapporterar ska det ske med det skydd som lagen ger. Användarens integritet är skyddad och rapportering sker via krypterad kanal.

  • Den som gör en anmälan kan välja att vara anonym eller kommunicera anonymt via den krypterade kanalen.
  • Om en uppgiftslämnare väljer att vara öppen med sin identitet kommer dennes uppgifter endast finnas tillgängligt för Lantero och förtroendegruppen som enligt lag säkerställer sekretess.

Så går det till

I första hand uppskattar vi transparent dialog med i första hand VD Anna Ståhl, HR-chef Maria Lang, Hållbarhetschef Ann Freudenthal eller Beans in Cups styrelseordförande, Mats Ulvtorp.

Om ordinarie rapporteringsvägar inte fungerar, inte är tillförlitliga eller visselblåsare vill förbli anonym rapporteras via visselblåsarfunktionen som är ett oberoende, externt stöd av tredje part (Lantero).

  • Kanalen nås internt från Beans in Cups intranät och från beansincup.se och kan göras via mobiltelefon eller dator utan att avsändare spåras.
  • Möjlighet till korrespondens med bibehållen anonymitet finns.
  • Både rapporteringssidan och formulären är krypterade och all information lagras på servrar i Sverige
  • Efter en första bedömning av extern part skickas ärendet till en intern förtroendegrupp som består av HR-chef och Hållbarhetschef för omgående utredning. Om ärendet inte avser VD informeras VD. Vid behov informeras styrelseordförande och övriga ledningsgruppen. Vid intressekonflikter utreds ärendet av en oberoende advokat.
  • Ärenden som faller utanför systemets syfte behandlas inte som visselblåsarärenden men utreds ändå internt inom ramen för interna policys, ledningssystem och värdegrund.

Vill du uppmärksamma oss på något?

Vi är öppna för synpunkter, idéer, klagomål, förslag och andra reflektioner och uppskattar dialog. Vill du komma i kontakt med oss maila på info@beansincup.se eller kontakta Kundservice på telefon: 020-85 80 80

Vill du visselblåsa och rapportera allvarliga risker, överträdelser, oegentligheter, brott eller missförhållande kan du göra det här.