Hållbarhet

Våra certifieringar

Vi har ett brett sortiment av miljö- och rättvisemärkta produkter som gör att du som kund kan vara med och påverka. Här kan du läsa om de olika certifieringar vi erbjuder på våra produkter.

eu-organic-logo-600x400_0

EU-lövet

Följer EUs förordning om ekologisk produktion. Symbolen får bara användas till livsmedel som odlas ekologiskt och produceras enligt EUs strikta lagstiftning. Ekologisk odling omfattar många krav, bland annat får grödorna inte besprutas med kemiska ämnen eller bekämpningsmedel. Det ställs också krav på god djurhållning med reglerat foder, förbud mot konstgödsel, begränsad användning av antibiotika, krav på vattenbruk, produktion, bearbetning, transporter, lagerhantering, försäljning och marknadsföring. Följs upp ett flera kontrollorgan i olika länder, som genomför regelbundna kontroller för att säkerställa efterlevnad i hela värdekedjan. Även de länder som exporterar ekologisk mat till EU måste följa dessa regler.

Europeiska kommissionen har ett system för att följa upp efterlevnad, i vissa länder följer statliga kontrollfunktioner upp kriterierna och i vissa länder har staten delegerat till auktoriserade kontrollorgan.
Läs mer här. 

 

krav_marke_

KRAV

Svensk märkning där EUs förordning för ekologisk produktion ligger till grund även för KRAVs odlings- och produktionsregler. Utöver det ingår krav som minskar klimatpåverkan tex odlingar som binder kol, ökad biologisk mångfald, bättre arbetsvillkor och socialt ansvar samt ökad djurvälfärd, bland annat genom att främja djurens naturliga beteende, regler för djurtransporter och slakt. Produkter som importeras ska följa kraven samt även tilläggskrav att det inte förekommer brott mot mänskliga rättigheter i samband med produktion, att de anställda ska ha rätt att organisera sig och förhandla kollektivt och att det inte får förekomma barn- eller tvångsarbete.

Standarden följs upp av certifieringsorgan med både anmälda och oanmälda kontrollbesök. Vid kontrollerna genomförs fysisk besiktning och kontroll av all skriftlig dokumentation (spårbarhet, bokföring, intyg, djurjournaler, miljöhusesyn etc). 
Läs mer här. 

 

Part-of-the-RA_RGB.jpg.optimal

Rainforest Alliance/UTZ

En jordbrukstandard som är utformad för att hjälpa jordbrukare att skydda landskapen där de bor och arbetar, förbättra försörjning, främja mänskliga rättigheter. Detta görs bland annat genom motarbeta könsdiskriminering, korruption, skogsodling, minskad avskogning, och jordbruks- och produktionsmetoder som leder till en positiv inverkan på biologisk mångfald och klimat. Krav ställs att utesluta kemikalier enligt WHO/FAOs lista de mest hälsovådliga och miljömässigt farliga preparat. Standarden bidrar även till förbättrade sociala levnadsförhållanden i lokala samhällen. Genom krav på transparens och spårbarhet säkerställs också att odlare och producent faktiskt får betalt för certifierad gröda.

Auktoriserade certifieringsorgan genomför revisoner som innebär både fysiska besök och genomgång av dokumentation för att säkerställa efterlevnad. Från år 2020 sker en övergång för odlare till en ny standard med anledning av sammanslagning av UTZ och Rainforest Alliance.
Läs mer här. 

 

fairtrade-certification-mark
Fairtrade

Fairtrade är en Internationell certifiering som arbetar för att stärka odlare och producenter i de fattigaste länderna i världen. Inkluderar krav på demokrati, icke-diskriminering, jämställdhet, föreningsfrihet, skyddsåtgärder för arbetarnas säkerhet och hälsa och faciliteter, förbud mot tvångsarbete och barnarbete. System för minimipris för producenter som säljer sina produkter via Fairtrade för att täcka de genomsnittliga kostnaderna och producera grödor på ett hållbart sätt. Fungerar som ett skyddsnät när marknadspriserna sjunker och innebär att de får marknadspriset när detta är högre. Ekologisk produktion främjas med högre Fairtrade-minimipriser. Kriterierna innebär jordbruksmässigt sunda metoder, ansvarsfull vatten- och avfallshantering, bevarande av biologisk mångfald och minimal användning av bekämpningsmedel och jordbrukskemikalier. Fairtrade förbjuder användning av flera farliga material och GMO.

Det fristående kontrollorganet ansvarar för kontroll och certifiering av plantager och kooperativ. Även exportörer och importörer kontrolleras för att Fairtrade ska kunna garantera spårbarhet.
Läs mer här. 

 

Grå-1

Ledningssystemet FR2000:2022 

Ledningssystemet är ett viktigt verktyg för vårt hållbarhetsarbete. Genom vårt ledningssystem driver vi ett aktivt förändrings- och förbättringsarbete som hjälper oss att hålla ett tydligt fokus på kvalité, miljö och klimat, hälsa och en effektivare kontroll och uppföljning. Det är således en mycket viktig del i både affärsnyttan och internt, då det hjälper till att effektivisera och jobba mot samma mål. Dessutom ställer allt fler kunder och intressenter krav på ett aktivt kvalitets- och miljöarbete. Våren 2020 certifierades hela vår verksamhet enligt ledningssystemet FR2000. FR2000 är reviderat för att säkra följsamhet mot kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetensförsörjning.