5 år sedan Globala målen antogs

Av Beans in Cup

De globala målen

Låt oss fira de globala målen!

För fem år sedan, 25 september 2015, antog världens stats- och regeringschefer de 17 globala målen. De ska hjälpa oss att leva på ett sätt idag som gör att kommande generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi. De tre dimensionerna av hållbar utveckling, de ekologiska, de sociala och de ekonomiska dimensionerna var viktiga när målen togs fram för att skapa goda levnadsvillkor nu och i framtiden. Några exempel kan vara att värna om djur- och växtliv både på land och i våra vatten och minska klimatpåverkan likväl som att minska ojämlikheter och orättvisor. 

För att vi ska klara målen behöver alla länder, myndigheter, kommuner, akademin och företag vara en del av det globala arbetet. Vi kan inte arbeta med alla mål samtidigt och i dagsläget har vi på Beans in Cup valt att fokusera på att bidra till följande mål:

  • (Mål 1.) Ingen fattigdom och (Mål 8.) anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Detta gör vi genom att vi hela tiden utökar etiskt producerade varor och ställer krav på att hälsa, säkerhet och god arbetsmiljö tillgodoses i de producerande leverantörsleden.
  • (Mål12.) Hållbar konsumtion och produktion. För oss innebär detta att vi bland annat förbättrar vår avfallshantering och öka återanvändnings- och återvinningsgraden, öka de etiska och miljömärkta produkterna i sortimentet samt att informera våra kunder om de mest hållbara valen i vår Kundportal.
  • (Mål 13). Bekämpa klimatförändringarna och (Mål 14.) ekosystem och biologisk mångfald. För oss innebär det att på både kort och lång sikt arbeta med effektivare frakter och fordon, ett sortiment och produkter som inte förstör vårt ekosystem genom kemikalier.
  • Vi jobbar också internt med (Mål 5.) jämställdhet. Detta görs genom att varje chef ansvarar för att genomföra förändringar och följa upp vårt arbete med mångfald och lika villkor.